Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä Harjunsalmen kyläyhdistys ry

Harjunsalmen kyläyhdistys ry Selostus henkilötietojen käsittelystä
Tietosuoja-asetus 2016/679 (30. artikla)
1.5.2018
 
Rekisterinpitäjä
Harjunsalmen Kyläyhdistys ry
 
Rekisterinpitäjän   yhteyshenkilö ja    yhteystiedot
Harjunsalmen Kyläyhdistys ry
Pekka Ylänen puheenjohtaja
kylayhdistysharjunsalmen@gmail.com
 
 
Rekisterin nimi
Harjunsalmen Kyläyhdistyksen jäsenrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta ja jäsenmaksujen laskutusta varten. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (6 artikla 1 a-kohta)
 
Henkilörekisterin tietosisältö tai kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista
Rekisterissä on jäseneksi rekisteröityjen yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetiedot sekä jäsenmaksutiedot. Rekisterissä on myös mahdollisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet
Rekisteri perustuu asiakkaalta saatavaan tietoon. Rekisteriä ylläpidetään excel-taulukossa.
 
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Tietoja luovutetaan tarvittaessa kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle sekä kirjanpitäjälle.
 
Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai markkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.
 
Tietojen siirto Eu:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet
Rekisteriä ylläpidetään excel-taulukossa. Tietokone on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin käyttöoikeudet annetaan henkilölle, joka vastaa jäsenasioista sekä puheenjohtajalle. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.
 
Henkilötietojen tarkastus ja virheellisten tietojen korjaus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kyläyhdistyksen jäsenrekisterin yhteyshenkilölle.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus oikaista tietoja
Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 
Rekisterinpitäjä Harjunsalmen kyläyhdistys ryRekisterinpitäjän
Harjunsalmen kyläyhdistys ry
yhteyshenkilö ja Pekka Ylänen
n
yhteystiedot
kylayhdistysharjunsalmen@gmail.com

Rekisterin nimi
Harjunsalmen kyläyhdistyksen