Kyläsuunnitelma

Harjunsalmen kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelma 2018-
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 01.09.2018
Kyläyhdistyksen sähköpostiosoite: kylayhdistysharjunsalmen@gmail.com

Harjunsalmi,
kylä järvien kupeessa

3. korjattu painos

Kyläsuunnitelma 2018-
Suunnitelmaa uusimaan kyläyhdistyksen hallitus nimesi vpj. Pekka Yläsen ja hallituksen jäsenen Heimo Nupposen, jotka kokoontuivat 12.07.2018 ja 13.08.2018.
Kyläyhdistyksen hallitus hyväksyi suunnitelman 01.09.2018 seuraaviksi vuosiksi. Hallituksen kannanoton mukaan suunnitelmaa tulee yksinkertaistaa ja supistaa voimavarojen mukaiseksi. Aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna nimettiin kullekin osa-alueelle päävastuuhenkilö, joka voi täydentää ryhmää parhaaksi katsomillaan henkilöillä.

Kalevi Kumpulaisen ilmakuva Harjunsalmesta

Perustiedot

Harjunsalmen kylä sijaitsee Kuhmoisten kunnassa, sen pohjoislaidalla. Sen rajat eivät ole tarkoin määritellyt, joskin ne noudattelevat entisiä koulupiirirajoja (kartta, seur. sivulla). Kylään kuuluvat siten Ison Pihlajajärven ympäristön alueet: harjun seutu, järven etelä- ja pohjoisrannat ja Haikupohja, Rauhamäen kylä, Kuorejärven ympäristö sekä Punkankulma ja Petsamo. Kylässä on 104 omakotitaloa ja 216 loma-asuntoa (sisältäen vierasmajat) (tiedot kunnan teknisestä toimistosta). Kylässä toimivat vuoden 2017 lopussa mm. seuraavat yritykset: Keskisen tila; Hotelli-ravintola Bellaram, Harjunhovi; Voitto Arrenius Oy; T:mi Vesa Peltonen; Karijärvi Camping; Lindroosin Sora Oy; Taksi Marko Aarroskari.

Kylässä toimi aiemmin (vuodesta 1983 lähtien) kylätoimikunta. Kyläyhdistys rekisteröitiin 18.11.2014 ja siihen kuului vuoden 2017 lopussa 131 jäsentä. Vuoden 2016 aikana on järjestetty 8 kaikille kyläläisille avointa tapahtumaa sekä kahdet talkoot. Vuoden 2017 aikana järjestettiin 7 tapahtumaa, yhdet talkoot sekä aloitettiin laavun rakentaminen. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on suunniteltu pidettävän 4 tapahtumaa. Lisäksi jatketaan kyläkulttuurimateriaalin järjestämistä ja yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa sekä laavun rakentamisen loppuunsaattamista. Kyläyhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa, joten kokoukset on järjestetty kylän taloissa ja ravintola Harjunhovissa.

Kyläyhdistyksen hallitus nimesi 18.2.2018 em. työryhmän valmistelemaan kyläsuunnitelman tarkistusta. Työryhmän pj:na toimii Pekka Ylänen ja jäsenenä Heimo Nupponen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Pohjana suunnitelman laatimiselle on kyläyhdistyksen sääntöjen tavoitepykälä:
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.”

Toimintaa suunnitellaan lähivuosille ilman lukkoon lyötyä aikarajoitusta. Toteutusvastuu on hallituksella sekä tässä suunnitelmassa erikseen mainituilla henkilöillä. Työryhmä (Ylänen, Nupponen) ehdottaa, että toiminnan painopisteet ovat jatkossa 1. Yhteistyö ja viihtyvyys, Luonnossa liikkuminen, 2. Kylän ilmeen siistiminen, erityisesti Valtatie 24:n tienvarren siivoaminen kylän kohdalta, 3. Kyläkulttuurimateriaalin keräämisen jatkaminen ja järjestäminen 4. Jäsenten aktivointi ja uusien jäsenten rekrytointi sekä
5. Turvallisuus (suunnitelmaa täydennetään tältä osin v. 2019).

1. Yhteistyö ja viihtyvyys

Mitä tehdään:

Tapahtumat: lasten ja aikuisten liikunta, esim. lentopallo, hiihtotapahtuma
Hiihtolatujen aikaansaaminen ja ylläpito, kirjauslaatikot
Talkoot, esim. laiturin uusiminen (kulkusilta) ja laavun rakentaminen

Tervanpoltto

Patikka- ja luontopolkujen kunnostaminen
Kalastusyhteistyö Harjunsalmen kalastusyhdistyksen kanssa kalastustapahtumissa
Tiedotuksen tehostaminen: kotisivut (www.harjunsalmi.fi tai Googlehaulla, Harjunsalmen kyläyhdistys ry), ilmoitustaulut
Kuvakilpailu Toteutusvastuu:

Asta Olkkonen

Petri Salonen
Vesa Peltonen
Ossi ja Tapani Korvenranta
Tapani Korvenranta
Pertti Keskinen
Ahti Paakki

Heimo Nupponen

Jukka Leppänen

Miten toimitaan:

Kylässä on osaamista mm. marjojen viljelyssä (Keskisen puutarhatila/Sampo Keskinen 040 753 8129 ),
kylätalkkaritoiminnassa (Pertti Keskinen 046 653 4871),
majoitus- ja kahvilatoiminnassa (Harjunhovi/Toini Polvi 0400 986 705 ), kalastuksessa (Ahti Paakki 050 557 6848 ja Risto Haapalahti 050 523 4314), rakentamisessa, polttopuiden teossa ja lumen aurauksessa (Voitto Arrenius 040 767 4198), teiden sorastuksessa ja lumen aurauksessa (Leo Lahnalahti 0400 649 301), taksiyrittämisessä ja metsurin töissä (Marko Aarroskari 0400 240 081), vakuutusasioissa (LähiTapiola/Jami Liivenkorkee 0400 425 7081), puiden sahauksessa, kalastuksessa, marjastuksessa, teiden kunnossapidossa ja aurauksessa (Ari Salonen 040 585 6875), polttopuiden teossa sekä teiden kunnossapidossa ja aurauksissa (Petri Salonen 040 590 8611), pihapuiden kaadoissa (Jari Oksanen 040 775 6061)
Mitä vielä tarvitaan: Uusia toimijoita, nykyisten toimijoiden aktivoiminen
Tarjoilun järjestäminen tapahtumiin
Hallitus
Tapahtuma-vastaava
Yhteistyö-kumppanit:
Pihlajakosken yhdistykset, Pataveden kyläyhdistys, kalastusyhdistys, kunta, Harjunsalmen Martat Pj.

2. Maiseman hoito ja ympäristön siistiminen

Mitä tehdään:

Harjun levähdysalueiden ja 24-tien tienvarsien siivous kylän kohdalta Haikupohjantien haarasta Saramäentien haaraan
Järven pohjoispuolen pysyvän patikkareitin (Tyynen lenkki) toteutus
Toteutusvastuu:

Marko Aarroskari

Martti Pihlanen

Miten toimitaan: Vapaaehtoista talkootyötä Marko Aarroskari ja
Martti Pihlanen
Mitä vielä tarvitaan
Rahoituksen hakemista maaseutukehitystä tukevien tahojen esim. Vesuriryhmän avulla Pj., siht.
Yhteistyö-kumppanit Kunta, alueelliset ympäristöviranomaiset Pj.

3. Kyläkulttuuri

Mitä tehdään:

Historia- ja perimätiedon tallentaminen:
Olemassa olevan kirjallisuuden inventointi. Hankitaan ja säilytetään kyläyhdistyksen hallussa, toistaiseksi vastuuhenkilöiden kodeissa.
Valmistellaan materiaalia artikkeli-pohjaista kylän toiminnasta kertovaa (netti)julkaisua varten seuraavista aihealueista teemalla Harjunsalmi ennen ja nyt :
1. Asutuksen tulo Harjunsalmelle (Ilmari Peltola)
2. Kylän talot ja rakennettu ympäristö (IP, Pekka Ylänen, Seppo Unnaslahti)
3. Torpat ja mäkituvat (IP)
4. Kauppa (Arvo ja Seija Moksi/Heimo Nupponen)
5. Vesistöt, tiet, sillat (IP)
6. Sähkö, puhelin, sähköinen viestintä (IP)
7. Luonto (IP, Aune Peltola)
8. Asukkaat, persoonat, työalat (meijeri, pärehöylät, sahat, puimakoneet, paloruisku) (Työnjako kyläkulttuurityöryhmän jäsenten kesken)
9. Kansalaissota, talvisota, jatkosota, evakot (HN)
10. Kansansivistys:lukuset (kinkerit), koulunkäynti (Sirkka Lahnalahti, Risto Haapalahti)
11. Vapaa-ajan toiminnat (IP, Risto Haapalahti)
12. Kodinhoito, ravinto (Margit Ylänen, Sirkka Lahnalahti) Toteutusvastuu
Heimo Nupponen,
Ilmari Peltola

Miten toimitaan: Hankitaan kirjallista, kuva- ja muistititietoa em. teemoista. Viittaukset olemassa oleviin julkaisuihin: Kuhmoisten historiakirjat, Harjunsalmi (kirj. Heinävaara), Kuhmoislaiset kenttäharmaissa, Marttojen historiikit
Pidetään muistelu- ja kuvien katseluiltoja
Mitä vielä tarvitaan:
Kirjallisuus- ja kuvakeräys; lehtileikekansioita;

Nauhoitusten purkaja
Heimo Nupponen
Margit Ylänen
Yhteistyö-kumppanit: Historipiiri: Seppo Unnaslahti
Harjunsalmen Martat

4. Jäsenten aktivointi ja uusien jäsenten rekrytointi

Mitä tehdään:

Jäsenistön määrän lisääminen
Muu varainhankinta
Kotisivujen ja kiinteän laajakaistan hyödyntäminen
Toteutusvastuu:
Hallitus
Miten toimitaan: Varainhankintamahdollisuuksien kartoitus Rahastonhoitaja
Mitä vielä tarvitaan: Jäsenluettelo yhteystietoineen
Toimitila
Kunnan avustus, stipendit, Vesuriryhmä Pj., siht.
Hallitus
Yhteistyö-kumppanit? Kunta, Harjunsalmen Martat, yrittäjät